Koszyk

Regulamin sklepu

regulamin  REGULAMIN SKLEPU

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Kraina-doznan.pl

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy kraina-doznan.pl prowadzony jest przez Mateusza Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E-Internet wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem Rozniszew 30 26-914 Rozniszew, REGON: 380800460, NIP 7971828544, BDO: 000373214 zwanego dalej „Sprzedawcą”.
2. Definicje:
a) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
b) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta,
c) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
d) Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
e) Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienia lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
g) Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
g) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
h) Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
j) Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §8,
k) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
l) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) prowadzeniu Newslettera,
c) wysłaniu wiadomości za pomocą interaktywnych formularzy kontaktowych,
d) dodawaniu opinii,
e) oznaczaniu Towarów jako „ulubione”,
f) porównywaniu Towarów,
g) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego kraina-doznan.pl świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
5. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Podane ceny zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem http://kraina-doznan.pl/prywatnosc,p6.html. W dokumencie tym znajdują się także informacje na temat zakresu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9.W związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Ceneo sp. z o.o. oraz Sprzedawcą a Opineo Sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, w ramach realizacji umowy z Kupującym, Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.
11. Ze względu na ofertę produktów dla dorosłych z Serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18-sty rok życia.

§2.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.

2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kraina-doznan.pl

§3.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kraina-doznan.pl

§4.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI UDOSTĘPNIANIA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

1. Kupujący może skorzystać z interaktywnych formularzy kontaktowych umożliwiających bezpłatny kontakt ze Sprzedawcą, dostępnych na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności udostępnionych na karcie Towaru.
2. W celu skorzystania z formularza kontaktowego i wysłania wiadomości do Sprzedawcy Kupujący wypełnia pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku znajdującego się pod formularzem.
3. Usługa polegająca na umożliwieniu Kupującemu kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza kontaktowego jest świadczona nieodpłatnie. Umowa o świadczenie tej usługi zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Kupującego za pośrednictwem formularza.

§5.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DODAWANIA OPINII

1. Kupujący może dodawać subiektywne opinie dotyczące Towaru i przebiegu transakcji. Poprzez dodanie opinii Kupujący oświadcza, że posiada prawa do treści zamieszczonych w ramach opinii, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, a także prawa własności przemysłowej.
2. W celu dodania opinii Kupujący wypełnia pola formularza dodawania opinii, dokonuje oceny Towaru za pomocą interaktywnej skali prezentowanej w ramach formularza, a następnie dodaje opinię za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
3. Treść zamieszczona przez Kupującego w opinii nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym też praw podmiotów trzecich. Treść opinii w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych, nawoływać do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną ani stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
4. Wraz z dodaniem opinii Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jej przez Sprzedawcę, wykorzystywanie jej przez Sprzedawcę na stronach internetowych i w kanałach społecznościowych, wykorzystywanie jej przez Sprzedawcę w dowolnej formie dla celów reklamowych i marketingowych oraz na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
5. Usługa polegająca na umożliwieniu Kupującemu dodania opinii dotyczącej Towaru lub przebiegu transakcji jest świadczona nieodpłatnie. Umowa o świadczenie tej usługi zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
6. Sprzedawca weryfikuje opinie na temat oferowanych towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Po wystawieniu opinia jest weryfikowana na podstawie danych podanych przy wystawianiu opinii. Jeżeli okaże się, że dane zawarte w opinii nie mogą zostać powiązane z zamówieniem towaru, który był przedmiotem opinii, opinia taka jest usuwana. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności opinii, są one wyjaśniane na podstawie przedstawionych dowodów na zakup określonego towaru.Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem

§6.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DODAWANIA TOWARÓW DO ULUBIONYCH
ORAZ PORÓWNYWANIA TOWARÓW

1. Kupujący może oznaczyć Towary prezentowane w Sklepie jako „Ulubione”. Wszystkie Towary dodane przez Kupującego do „Ulubionych” są prezentowane w przechowalni indywidualnej dla każdego Kupującego.
2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na oznaczaniu Towarów jako „Ulubione” jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy życzeń bądź usunięcia Towaru z asortymentu Sklepu Internetowego.
3. Kupujący może porównać Towary prezentowane w Sklepie, w szczególności ich opisy i parametry, za pomocą usługi „Porównywanie produktów”. W tym celu Kupujący wybiera Towary, które chce ze sobą porównać i oznacza je ikoną „Do porównania” dostępną w opisie każdego Towaru.
4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na porównaniu Towarów prezentowanych w Sklepie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy porównywanych bądź usunięcia Towaru z asortymentu Sklepu.
5. Usługi dodawania Towarów do „Ulubionych” oraz porównywania Towarów świadczone są bezpłatnie.

§7.
WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Nie dotyczy to Zamówień składanych drogą telefoniczną, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
5. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez Konto w Sklepie internetowym,
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej,
d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem tel.: 731719961,
5. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 12.30, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 731719961 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem sklep@kraina-doznan.pl.
9. O czasie realizacji zamówienia Sprzedawca informuje każdorazowo na karcie produktu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, przy czym czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.
10. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
11. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.

§8.
DOSTAWA

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
a) dostarczenie Towarów przez firmę kurierską,
b) dostarczenie Towarów przez Pocztę Polską,
c) odbiór w wybranym przez Kupującego Paczkomacie Inpost.
d) odbiór w wybranym przez Kupującego Punkcie Odbioru Poczty Polskiej
3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
5. Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy lub po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w wypadku płatności za pobraniem.
6. Poszczególne Towary dostępne w asortymencie Sprzedawcy wysyłane są bezpośrednio z magazynów kontrahentów Sprzedawcy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim dane osobowe Kupujących, powierzane są podmiotom dokonującym wysyłki Towaru, na potrzeby tylko i wyłącznie realizacji wysyłki zamówienia.
7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.
8. Aktualne rodzaje dostaw zamówień dostępne na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://kraina-doznan.pl/dostawa,p5.html

§9.
PŁATNOŚCI

1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym,
b) płatność internetowa za pomocą systemu płatności – PayU lub PayPal, Blue Media etc.
c) płatność za pobraniem, przy odbiorze Towaru.
d) BLIK, Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.
3. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
5. Aktualne rodzaje płatności znajdują się na stronie http://kraina-doznan.pl/platnosci,p4.html

§10.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy:
a) Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować nas mailowo pod adresem sklep@kraina-doznan.pl
lub listownie na adres E-Internet, Rozniszew 30, 26-914 Rozniszew o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
d) Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://kraina-doznan.pl/zwrot.html. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
e) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Skutki odstąpienia od umowy:
a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
b) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
c) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
d) Kupujący ma prawo odesłać lub przekazać Sprzedawcy towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu towaru: E-Internet ul. Okulickiego 1, 05-660 Warka, tel. 731 719 961. 
e) Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
f) Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
3. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy na odległość:
a) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
g) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
h) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j) umowy zawartej na aukcji publicznej.
k) postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do konsumenta oraz do przedsiębiorcy uprzywilejowanego. Pozostałym podmiotom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§11.
REKLAMACJA

1. Reklamacje prosimy kierować na adres:
E-Internet
Rozniszew 30
26-914 Rozniszew

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:
sklep@kraina-doznan.pl
lub drogą elektroniczna przesyłając wypełniony formularz dostępny na stronie:
http://kraina-doznan.pl/reklamacja.html 

Towary zwracane w ramach reklamacji prosimy kierować na adres: E-Internet ul. Okulickiego 1, 05-660 Warka, tel. 731 719 961.

2. Rekomendujemy zawarcie w reklamacji poniższych danych:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
e) Dowód zakupu lub jego kopię.
3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.
4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.
5. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadający wadę, jest ona opisana w treści karty produktu.
6. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
10 .Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
11. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
12. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
15. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
16. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
17. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
18. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące konsumentów stosuje się także do przedsiębiorców uprzywilejowanych. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec pozostałych przedsiębiorców zostaje całkowicie wyłączona.
19. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
20. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie

§ 12.
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego kraina-doznan.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego kraina-doznan.pl jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§13.
PROGRAM RABATOWY

1. Sklep kraina-doznan.pl udziela Kupującym rabatów w następujących sytuacjach:
a. Klient może otrzymać rabat za zapisanie się do Newslettera. Rabat ma wartość 7% i jest liczony od wartości zamówienia. Rabat jest jednorazowy.
b. Klient może skorzystać z kodów rabatowych wyemitowanych na zewnętrznych platformach powiązanych z kodami rabatowymi.
c. Sklep udziela rabatu o wartości 5% na kolejne zakupy w sklepie. Kupon jest wielokrotnego użytku i może być wykorzystany na kolejne zakupy o dowolnej wartości.
2. Sklep udziela rabatów na czas nieokreślony z zastrzeżeniem zmiany sposobu udzielania rabatów bez powiadomienia.

§14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13 stycznia 2021 roku.
2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Poniżej znajduje się formularz reklamacyjny oraz formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe, lecz pozwoli na przyspieszenie rozpoznania żądania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego- formularz reklamacyjny

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego- formularz odstąpienia od umowy

 

Popularne kategorie
Nasi partnerzy
orlen paczka
DPD
Logo Inpost Paczkomaty
Logo Pocztex
blik
Logo Payu
Logo Paypal
Logo Mastercard
Logo Visa
Logo Ing
Uczestniczymy w
opineo
ceneo
trusted shops
zaufane.pl opinie konsumenckie

Weryfikacja wieku!

CZY MASZ SKOŃCZONE 18 LAT?

TAK NIE